Personakt

7846 Anders Pommerenning

: Holsteinsk adelsman, generalhovinköpare, tullnär och köpman i Norrköping.


Äktenskap med 7847 Margareta Sibeth von Baxter

Vigsel:1602-09-01

Barn:
3923 Kristina Andersdotter Pommerenning (1602 - 1689)

Noteringar

Anders Pommerenning tillhör en adlig Holländsk familj.
Källa: Sv Biogr Handlexikon 1906 II:280.

Tullnär i Norrköping, Östergötland (E). Anders flyttade ej till Norrköping förrän 1602, antagligen under senare delen av året. det oaktat är det inte uteslutet att han redan innan - i samband med fogden Nils Grelssons avvikande ut riket 1598 förvärvat fastighetsintressen i staden. hertig Karl upplät nämligen en del av den forne fogdens egendom i Norrköping åt Pommerenning, som stod väl till hos den blivande konungen.

År 1596 intog Anders en nyckelposition. Han utförde ensam 110 skp och tillsammans med ett par danska handelsmän ytterligare 90 skp - sammanlagt åtskilligt över halva stånghjärnsexporten för året. Bakom Anders Pommerenning , vars stora inflytande på hjärnexporten över Norrköpingkom att bestå över flera år, skymtar hertig Karl, i vars tjänst han var anställd. På sin herres uppdrag mottog han av bergslagsfogden med början 1595 på hösten betydande partier hjärn och andra persedlar. Efter att i några år varit bosatt i Söderköping och där förvaltat tullnärsysslan, kom han till Norrköping.

I december 1615 blev kyrkokvarnen av hertig Johan given till Anders och dennes hustru. I donationen ingick vidare ett hemman i Fyrby, Östra Eneby. Egendommarna finge åtnjutas fritt från alla utlagor. Därjämte befriades Anders personligen från alla borgerliga onera. Gåvan utgjorde ersättning för det omak, Pommerenning samtidigt påtog sig , då han blev hertigens "general hovinköpare" med vittgående befogenheter att kontrollera alla varuleveranser till hovet.

Norrköpings första storbryggeri anlades 1621 - 1623. Året efter det att staden 1620 fått sitt nya privilegiebrev upplär regeringen en tomt, belägen på kungsgårdens och det forna Norrköpingshus mark sydost om Saltängsbron, år storköpmannen och tullnären Pommerenning. Där uppfördes både mält- och brygghus. Driften kom igång på hösten 1623. De första militärleveranserna kontraherades till 1624-05-01 och gällde tillhopa 500 t:r skeppsöl av skilda kvaliteter. Efter några år, troligen 1627 överlät Anders ledningen av sitt bryggeri till en invandrad Lübeckare Evert Sessman.